conferinta-de-presa-a-consiliului-de-mediere-30-iunie-2013-i_article-main-image

Ce este nou in mafia din Consiliul de Mediere ?!

Aveti ocazia sa cititi o scrisoare adresata tuturor mediatorilor „autorizati” scrisa de unul dintre ei. De un mediator care refuza sa mai accepte situatia de ilegalitate in care a fost pus de mafia adunata in Consiliul de Mediere care patroneaza afacerea fabuloasa a „formarii” profesionale a mediatorilor si a autorizarii lor. Autoritatile competente ale statului ar trebui sa se sesizeze si sa demareze o ancheta care sa faca lumina in acest caz flagrant de asociere intr-un grup infractional, de evidente acte de inselaciune, fals si uz de fals, coruptie, abuz impotriva persoanelor, etc.,

DNA, DIICOT – SE AUDE?!

(Redactarea si punctuatia scrisorii apartin autorului)

Uite diploma ,  nu-i diploma !

Consiliul de Mediere a adoptat Hot. Nr.12 din 07.09.2007 pentru aprobarea standardului de formare a mediatorului. Art.2 prevede faptul ca,conf.art.7,lit.f din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,dobandirea de catre o persoana a calitatii de mediator,are conditia necesara,in vederea autorizarii de catre Consiliul de Mediere,aceea de a absolve cursurile pentru formarea mediatorului in conditiile legii.

Art.3 prevede faptul ca,formarea profesionala a mediatorului se asigura prin organizarea de cursuri de catre furnizorii de formare autorizati,conform legislatiei in vigoare.

Alin.2 prevede ca,in toate cazurile,formarea profesionala trebuie sa asigure dobandirea competentelor profesionale prevazute de standardul ocupational al mediatorului.

Art.4 prevede ca,formarea profesionala a mediatorului se finalizeaza cu un examen de absolvire. Alin.2 prevede ca,urmare absolvirii examenului,se elibereaza un certificat de absolvire insotit de un supliment descriptiv al certificatului in care se precizeaza competentele dobandite si nr.de ore de pregatire in conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare. Art.5 prevede faptul ca,certificatul de absolvire atesta absolvirea cursurilor de formare a mediatorului,certifica dobandirea competentelor profesionale ca mediator,conform standardului ocupational al mediatorului,indeplinind totodata rolul de document care atesta indeplinirea dispozitiei art.7,lit.f din Lege.

Art.7 prevede ,conform art.9,alin.2 din Legea 192/2006 faptul ca,programele de formare in domeniul medierii,in vederea asigurarii calitatii cursurilor organizate pentru dobandirea competentelor ca mediator,vor fi intocmite pe baza criteriilor cuprinse in standardul de formare elaborat de Consiliul de Mediere si vor fi avizate de catre acesta.

Art.9 prevede ca,dupa obtinerea avizului Consiliului de Mediere,pentru programul de formare al mediatorilor,furnizorii de formare se vor adresa Comisiilor de Autorizare si vor urma procedurile prevazute de cadrul legal in domeniul formarii profesionale a adultilor in vederea autorizarii. Art.9,alin.2 prevede faptul ca,programele de formare profesionale a mediatorului se incadreaza la categoria programelor de specializare,conform clasificarii cuprinse la art.5,alin.3 din O.G. 129/2000,privind formarea profesionala a adultilor.

Art.10 stabileste faptul ca,programul de formare,in cazul furnizorilor de formare autorizati,va fi finalizat cu organizarea unui examen in conditiile art.18,alin,1 si art.31,alin.1 din O.G.129/2000,fiind eliberat un Certificat de absolvire,recunoastere nationala care are regimul actelor de studii.

Certificatul,conform alin.2,este insotit de suplimentul descriptiv al Certificatului in care sunt precizate competentele profesionale dobandite conform dispozitiilor art.4 din Metodologia certificarii profesionale a adultilor aprobata prin Ordinul ministrului Muncii,Solidaritatii sociale si al Familiei si al Ministerului Educatiei ,Cercetarii si Tineretului nr.501/5253/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.Rezulta deci,in conformitate cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa,ca ne aflam in prezenta a doua Certificate,unul eliberat de Consiliul de Mediere,obtinut conform art.4,ca urmare a unui examen de absolvire organizat conform Hot.

Consiliului de Medire,care este atat pentru furnizorii de formare profesionala, cat si pentru programele de Master acreditate si,a unui Certificat de absolvire eliberat ,conform art.9 si 10 din Hotarare,in temeiul Ordinului Guvernului 129/2000,precum si a Metodologiei Certificarii formarii profesionale a adultilor aprobata prin Ordinul comun nr.501/5253/2003 care se elibereaza numai pentru absolventii cursurilor de formare profesionala a adultilor,are regimul actelor de studii.

In conformitate cu art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordinului Guvernului 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,C.N.F.P.A.(Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor),conform lit.f,tine evidenta profesiilor sau ocupatiilor pentru care exista cerinte speciale la organizarea pregatirii profesionale in colaborare cu autoritatile de reglementare.

Conform Ordinului 129/2000,art.5,alin.3 la care se face referire in art.9 din Hot.nr.12 a Consiliului de Mediere,formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin program de initierre,calificare,recalificare,perfectionare,specializare. Perfectionarea,respectiv,specializarea,conform art.5,alin.3,lit.c reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor,deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare,respectiv,dezvoltarea competentelor in cadrul aceleeasi calificari,dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala,sau,intr-o arie ocupationala noua,dobandirea de competente fundamentale-cheie sau competente tehnice noi specifice mai multor ocupatii.

Art.18,alin.1 din Ordinul Guvernului 129/2000 la care se face referire in art.10 din Hot. 12/2007 a Consiliului de Mediere,prevede ca,furnizorii de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala finalizate prin Certificate de Calificare sau de Absolvire cu recunoastere nationala numai daca au prevazut in statut sau,dupa caz,in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente,activitati de formare profesionala si sunt autorizati in conditiile legii.

Art.19 prevede faptul ca,C.N.F.P.A.coordoneaza activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala,acestia fiind autorizati de catre Comisiile de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art.22 prevede ca,autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe o perioada de 4 ani,fiind necesara autorizarea pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare. Filialele fara personalitate juridica sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de autorizare, autorizarea fiind certificata printr-un document.

Conform art.25,C.N.F.P.A. are ca obligatie prevazuta la lit.e,monitorizarea furnizorilor de formare profesionala.

Art.31,alin.1,lit.b prevede ca,pentru stagii si cursuri de initiere,cursuri si stagii de perfectionare sau specializare,furnizorii de formare profesionala elibereaza un certificat de absolvire.

Art.31,alin.3 si 4 prevede faptul ca, Certificatul de absolvire este tiparit de Ministerul Muncii,Solidaritatii sociale si al Familiai, poarta antetul Ministerului Educatiei,Cercetarii si Tineretului si are regimul actelor de studii, fiind puse la dispozitie contra cost de catre Ministerul Muncii,Solidaritatii sociale si al Familiai prin Directiile generale Judetene de munca si solidaritate sociala. Conform art.33,formarea si evaluarea rezultatelor formarii profesionale a adultilor se finanteaza din urmatoarele surse:

-lit.c :sponsorizari,donatii,surse externe atrase;

-lit.d :taxe de la persoanele participante la programul de formare profesionala.

Art.43 prevede faptul ca,furnizorii de formare profesionala sunt scutiti de T.V.A. pentru operatiunile de formare profesionala.

Prin Ordinul comun 353/5202/23.07.2003 este aprobata Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor.In Anexa 1 ester prezentat modelul fisei de autoevaluare a furnizorilor de formare profesionala.

Prin art.32 din Ordin este stabilita modalitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesionala. Art.31 din Ordin ,alin.2,lit.a stabileste obligativityatea executarii a cel putin 3 vizite de monitorizare la interval de cel mult 18 luni la care se pot adauga si vizite suplimentare in cazul unor sesizari sau situatii speciale.

Anexa 2 la Metodologie prevede modelul programei de pregatire , Anexa 3 stabilind modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare. Anexa 6 a Metodologiei cuprinde lista documentelor din dosarul de autorizare. Anexa 9 prezinta modelul autorizatiei furnizorilor de formare profesionala. Metodologia a fost completata prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Solidaritatii sociale si al Familiei nr.3328/80/2005(a se solicita Consiliului de Mediere seria si nr.autorizatiilor eliberate de C.N.F.P.A. cu antetul celor doua Ministere).

Prin Ordinul nr.51/2007 emis de Ministerul Muncii,Solidaritatii sociale si al Familiei,a fost aprobata procedura de atestare a calificarii-pregatirii si experientei profesionale dobandite in Romania, inafara sistemului national de invatamant de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati in mod independent sau ca salariati pe teritoriul tarii sau U.E. Prin Directiva 208/52/C.E.a Parlamentului European si a Consiliului din 21.05.2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala, este stabilit rezultatul ce trebuie atins, respectiv, crearea unor proceduri alternative extrajudiciare.

Competenta in privinta formei si mijloacelor le revine statelor membre, dar, obiectivul este ca acestea sa se aplice intre doua sau mai multe alte parti ale unui litigiu transfrontalier, facilitand asfel, solutionarea alternativa litigiilor si promovarea solutionarii pe cale amiabila a litigiilor prin incurajarea utilizarii medierii si asigurarea unei relatii de echilibru intre mediere si procedurile judiciare. Conform art.4,statele membre incurajeaza formarea initiala si continua a unui mediator,pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace, impartiale si competente fata de parti,precum si elaborarea unor Coduri voluntare de conduita si acceptarea acestora de catre mediatori si organizatiile care furnizeaza servicii de mediere,prin orice mijloace pe care le considera potrivite(art.4,alin.1 si 2). In capitolul Iidin Directiva 208/58/C.E.a Parlamentului European si a Curtii Europene privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala profesia de mediator,art.8,alin.2,prevede faptul ca,cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene,ale spatiului economic european sau,ai Confederatiei Elvetiene,posesori ai unui document de calificare a profesiei de mediator obtinut in unul din aceste state,dobandesc in contextul dreptului de stabilire ,accesul la profesie in Romania. In Codul de conduita al mediatorului din 04.iulie 2004,Comisia Europeana a emis diferite deziderate in vederea garantarii spatiului de mediere,stabilind faptul ca,mediatorii trebuie sa fie competenti,sa cunoasca procedura de mediere,sa posede pregatirea si competenta necesare. Comisia Europeana,prin Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2009,privind utilizarea Clasificarii Internationale Standard al Ocupatiilor I.S.CO.-08,avand in vedere Tratatul de instituiri a Comunitatii Europene,in special,art.211,recomanda statelor membre sa elaboreze,sa produca si sa difuzeze statistici defalcate pe ocupatii utilizand Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor din 2008,I.S.C.O.-08,prevazuta in Anexa,sau Clasificarea Nationala derivata din I.S.C.O.-08. O alta recomandare este ca statele membre trebuie sa utilizeze,incepand cu 2011,I.S.C.O.-08,in toate domeniile statisticile care reprezinta statistici defalcate pe ocupatii. Motivatia Recomandarii este data de faptul ca,Organizatia Internationala a Muncii a efectuat o revizuire a versiunii anterior folosita,respectiv,Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor,respectiv,I.S.C.O.-88.Datele privind ocupatiile sunt utilizate pentru a calcula inclusiv indicatorii folositi la strategiei europene privind ocupatia fortei de munca(linia directoare 18,promovarea unei abordari a muncii bazata pe ciclul de viata si linia directoare 22,asigurarea unei evolutii a costurilor muncii si a unor mecanisme de stabilire a salariilor care sa fie favorabile ocuparii fortei de munca). Comisia Europeana,in motivarea Recomandarii,stabileste ca este esential sa existe o clasificare standard care sa permita producerea unor date comparabile privind ocupatiile. Prin Directiva 2005/36/C.E.a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale este stabilit ca obiect recunoasterea de catre statele membre a calificarilor obtinute in alte state membre.In vederea favorizarii liberei circulatii a profesionistilor,punctul 6 stabileste ca,le revine diverselor Asociatii si Organizatii profesionale sau statele membre,obligatia de a propune platforme comune la nivel european,asigurand totodata un nivel adecvat de calificare. Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educatie si formare profesionala faciliteaza compatibilitatea,comparabilitatea sistemelor de credite utilizate in  E.F.P. si sistemul european de credite transferabile S.E.C.T. Aceasta este aplicabila tuturor rezultatelor invatarii care ar trebui,in principiu,sa poata fi dobandite prin intermediul diferitelor trasee educationala si de invatare la toate nivelurile cadrului european al calificarilor pentru invatare de-a lungul vietii C.E.C.si apoi,transferate si recunoscute. Prin Hot.Guvernului 918/2013,privind aprobarea cadrului national al calificarilor este stabilita o corespondenta intre nivelurile C.N.C.actele de studii ce se elibereaza,tipul de programe si formare profesionale din Romania prin care pot fi dobandite nivelurile de calificare si,nivelurile de referinta ale cadrului european al calificarii(C.E.C.). C.N.C.stabileste opt niveluri de calificare ce pot fi dobandite prin sistemul formal de educatie si formare profesionala din Romania si prin recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite prin invatare in contexte nonformale si informale din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii. La nivel european a fost infiintata de catre Comisia Europeana o clasificare a aptitudinilor,competentelor europene denumita E.S.C.O. care utilizeaza ca instrument on line dictionarul de competente si aptitudini D.IS.C.O. Consiliul de Mediere ,pe site-ul acestuia,prezinta ca fiind avizate ,la data de 28.06.2013,un nr.de 69 de furnizori de cursuri de formare continua .  

Din nefericire,la nivelul R.N.F.F.P.A.(Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor) numai o mica parte dintre acestea sunt inscrise ca fiind furnizori de formare profesionala.

Acest lucru a avut ca rezultat incheierea unor contracte de formare profesionala,avizate doar de Consiliul de Mediere, fara a respecta prevederile legale mentionate anterior, astfel, diplomele de absolvire obtinute nu au valoarea actelor de studii asa cum ar fi trebuit sa fi fost conform ‘atat Hotararii nr.12 a Consiliului de mediere, cat si intregii legislatii in domeniul formarii profesionale, aspect usor de observat de fiecare coleg mediator care, consultandu-si Certificatul eliberat de catre unii dintre cei 69 de furnizori de cursuri de formare continua avizati de Consiliul de Mediere, sa constate ca pe antetul Certificatului nu este trecut niciunul dintre cele doua Ministere(al Muncii si al Educatiei), aceste Certificate sunt niste hartii fara valoare juridica.

Cupiditatea acestor furnizori de cursuri de formare continua(multi dintre acestia detinand functii in cadrul Consiliului de Mediere) a dus la imposibilitatea practicarii si recunoasterii profesiei de mediator in cadrul litigiilor transfrontaliere; aceasta imposibilitate este data de lipsa unui act de studii valabil, asa cum este cel care ar fi trebuit sa fie emis in cazul furnizorilor de formare continua autorizati de C.N.F.P.A.

Astfel, inclusiv demersurile pe care le-am facut la Avocatul Poporului, al carui raspuns il cunoasteti, au fost lipsite de substanta intrucat, in lipsa unor Certificate de studii care sa ateste competentele dobandite, precum si calificarea, nu putem vorbi de o diferenta intre ocupatia de mediator si celelalte ocupatii care au fost admise la informarea prealabila.

Mai mult, prin H.G. 918/2013 privind aprobarea C.E.C. ,  lipsa unor acte de studii cu caracter legal cu antetul celor doua Ministere si al C.N.F.P.A. face imposibila recunoasterea si echivalarea cu Cadrul European al Calificarilor ( C.E.C. ) , astfel , pentru nivelul de referinta 5 ( care prevede : diploma de absolvire – calficare si regimul descriptiv al certificatului asa cum este prevazut in Anexa 2 ) si , implicit, recunoasterea efectuarii de medieri transfrontaliere , obiectiv stabilit de catre Directiva cu medierea .

Inclusiv , in cadrul contractelor de formare profesionala incheiate , colegii mediatori isi pot verifica daca au fost sau nu victima unei inselaciuni , prin simpla consultare a existentei sau non-existentei numarului si seriei autorizatiei obtinute de la C.N.F.P.A.  de catre furnizorul de formare continua care i-a asigurat cursul .  Consider ca este la latitudinea fiecaruia dintre mediatori de a lua decizile cu privire la aceasta stare de fapt si de a intreprinde demersurile legale , in vederea obtinerii Certificatului cu caracter de act de studii pe care ar fi trebuit sa il obtina ca urmare a taxelor consistente platite pentru formare .

De asemenea , consider ca tine de fiecare mediator de a aprecia daca membrii Consiliului de Mediere , fara de care nu ar fi avut loc aceasta inselaciune , le reprezinta cu adevarat interesele si , de asemenea , este datoria fiecarui mediator sa aprecieze daca atitudinea de non-combat si de non-promovare a intereselor mediatoriilor , care s-au materializat doar prin actiuni de lobby asa cum s-a exprimat o persoana din conducerea Consiliului de Mediere caruia i-am solicitat sprijinul in demersurile facute de mine la Consiliul Legislativ si Avocatul Poporului , au sau nu ca motiv existenta unui numar mare de mediatori care sunt autorizati de Consiliul de Mediere , dar , care , din punct de vedere legal , nu are actele de studii necesare .

Cu respect ,

Gabor Mihaela Margareta  ,

mediator autorizat, dar fara acte de studii valabile.

Telefon : 0735736224,  email : gabormargaretamihaela@gmail.com